MaxiASP Kategori  [ASP ve Kodlamalar]

  Konu Başlığı | ASPJpeg + Farklı URL |
  Gönderen     | bahacan | Mail  info@bahacan.com
  Bu yazıyı toplam 6441 kişi okudu.  
  Merhaba arkadaşlar.

ASPJpeg ile farklı bir url altında bulunan resmi almak ve işlemek için aşağıdaki işlemleri yapmanız yeterli olacaktır. Ben basit bir örnek veriyorum. Artık siz gerisini şekillendirirsiniz.

Resimi göstereceğiniz sayfa.
<%
resim="http://www.kolaymagaza.com/img/logo.gif"
Response.Write "<img src=aspjpeg.asp?resim=" &resim&"&width=75>"
%>

aspjpeg.asp isimli sayfa.
<%
Response.Expires = 0
Set jpeg = Server.CreateObject("persits.jpeg" )
If request("resim" )<>"" Then
resimnedir=request("resim" )
width=request("width" )
If Left(resimnedir,4)="http" Then
Set objHTTP = Server.CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP" )
objHTTP.Open "GET" , resimnedir
objHTTP.SEnd
jpeg.OpenBinary(objHTTP.responseBody)
Else
path = Server.MapPath("img/urun/" &resimnedir&"" )
jpeg.Open path
End If
If jpeg.OriginalWidth > jpeg.OriginalHeight Then
jpeg.Width = width
jpeg.Height = jpeg.OriginalHeight * width / jpeg.OriginalWidth
Else
jpeg.Height = width
jpeg.Width = jpeg.OriginalWidth * width / jpeg.OriginalHeight
End If
Jpeg.SendBinary
End If

%>

Umarım işinize yarar.  

Sayg.
Bahadır Kemal Gülcan


  Bu yazıya puan                                                                    kapat