MaxiASP Kategori  [ASP ve Kodlamalar]

  Konu Başlığı | eğer www yoksa yönlendir |
  Gönderen     | dreamman | Mail  mtalmac@gmail.com
  Bu yazıyı toplam 6868 kişi okudu.  
  Adres satırından http://domain.com gibi yazıp gelenler yada arama motorlarında böyle verilenm url'ler google page rank için yeni bir domain anlamaına geldiğinden rankları düşük çıkıyor yada hiç çıkmıyor. aşağıdaki kodları inc_redirect_if_no_www.asp olarak kaydedip her sayfanın tepesineinclude ediniz.


_________________ inc_redirect_if_no_www.asp
<%

Dim strAlanAdi, strUrl, strParametreler, strTamUrl, strProtokol, strSSL


strAlanAdi = LCase(Request.ServerVariables("SERVER_NAME" ))

If Left(strAlanAdi,4) <> "www." Then
     If Request.ServerVariables("HTTPS" ) = "on" Then :  strSSL = "s" : Else :   strSSL = "" :  End If  
     strAlanAdi           = "www." & strAlanAdi
     strUrl                = LCase(Request.ServerVariables("URL" ))
     strParametreler      = Request.ServerVariables("QUERY_STRING" )
     strTamUrl          = "http" &strSSL&"://" & strAlanAdi & strUrl
     If Parametreler <> "" Then strTamUrl = strTamUrl & "?" & strParametreler
     Response.Redirect strTamUrl
End If

%>
_________________


  Bu yazıya puan                                                                    kapat