MaxiASP Kategori  [ASP ve Kodlamalar]

  Konu Başlığı | Html Taglarını Silme |
  Gönderen     | steasp | Mail  fatih@ceritli.com
  Bu yazıyı toplam 9257 kişi okudu.  
  Veritabanına kayıtda eklediğimiz HTML taglarını silmek için bir RegExp.

<%
        Function TagSil(GelenVeri)
         
               Set objReg = New RegExp
               objReg.Global = True
               objReg.IgnoreCase = True
               objReg.Pattern = "<[^>]*>"
               GelenVeri = objReg.Replace(GelenVeri,"" )  
               
  

          TagSil = GelenVeri
          End Function

Response.Write Tagsil("<a href='fatih'> fatih </a> <span class='sda'>a</span>" )
%>

Çıktı : fatih a


  Bu yazıya puan                                                                    kapat