MaxiASP Kategori  [ASP ve Kodlamalar]

  Konu Başlığı | Çok Sütunlu Listeleme |
  Gönderen     | LazRaiL | Mail  ufuk@sumelabilisim.com
  Bu yazıyı toplam 12713 kişi okudu.  
  <%  
Yanyana = 3 ' Sütun Sayısı
ToplamSatir = (Rs.RecordCount/Yanyana)+1 'Satır Sayısı. Sabitte Verilebilir ..  

For i=1 To ToplamSatir  
If Rs.Eof Then Exit For  
%>  
<tr>  
<%  
For j=1 To Yanyana  
If Rs.Eof Then Exit For  
%>  
<td><%= Rs("Sutun_Adi" ) %></td>  
<%  
Rs.Movenext  
Next  
%>  
</tr>  
<%  
Next  
%>  
</table>  
<br /><center>  
<%  
Rs.Close  
Set Rs = Nothing      
%>  


Kolay Gelsin..


  Bu yazıya puan                                                                    kapat